Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Vedtægter for Sparekassen Bornholms Fond

CVR nr. 15 10 68 91

   

Fondens navn og hjemsted

                                                                      

§ 1

 

Fondens navn er ”Sparekassen Bornholms Fond”.

 

§ 2

 

Fondens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

§ 3

 

Fonden er opstået derved, at den selvejende institution Sparekassen Bornholm, Store Torv 16, 3700 Rønne er ophørt med at drive den hidtil drevne sparekassevirksomhed og ved bestyrelsesbeslutning af 28. februar 1990 i henhold til repræsentantskabsbemyndigelse af 15. december 1989 og senere stadfæstelse har ændret vedtægterne til nærværende fundats.

 

 

 Fondens formål

                                                                      

§ 4

 

Fondens formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål på Bornholm, alt efter bestyrelsens frie skøn.

 

 

Fondens kapital

 

§ 5

Stk. 1. Fondens grundkapital udgør 85 mio. kr.

Grundkapitalen foreligger i form af værdipapirer. Til grundkapitalen skal endvidere henregnes:

a)      De midler i form af kontanter, værdipapirer eller andet, som senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det af arvelader eller gavegiver udtrykkeligt er bestemt, at de pågældende beløb, respektive værdipapirer eller andre værdier, skal henlægges til fondens grundkapital.

b)      Sådanne beløb, værdipapirer eller andet, som fondsbestyrelsen, med respekt af fondslovgivningens regler herom, måtte beslutte at henlægge til fondens grundkapital.

 

Stk. 2. Fondens kapital i øvrigt benævnes rådighedskapitalen.

 

 

 

Anbringelse af fondens kapital

 

§ 6

 

Stk. 1. Fondsbestyrelsen skal drage omsorg for, at fondens kapital til enhver tid er anbragt på betryggende måde under hensyn til såvel værdiernes bevarelse som disses bedst mulige afkast.

 

Stk. 2. Fondens kapital anbringes af bestyrelsen under hensyntagen til det i stk. 1 anførte, idet det dog skal tilstræbes, at der altid opnås en passende spredning af investeringerne. Anbringelse i spekulationsprægede investeringsobjekter må dog ikke finde sted.

 

Stk. 3. Fondens kapital anbringes efter bestyrelsens bedste skøn, dog således, at andelen af noterede aktier ikke overstiger 50 % af fondens midler på erhvervelsestidspunktet. Heraf kan indtil halvdelen anbringes i unoterede aktier eller i anparter, såfremt de pågældende unoterede selskabers virksomhed har tilknytning til Bornholm. I èt selskab må højst 5 % af kapitalen anbringes i unoterede aktier eller anparter, idet fonden i èt selskab dog højst må erhverve 50% af dette selskabs aktie- eller indskudskapital. Fonden må ikke opnå en bestemmende indflydelse i noget selskab.

 

Stk. 4. Fonden er eneaktionær i Sparbo Finans A/S (CVR-nummer 12009232), hvilket selskab har en nominel aktiekapital på kr. 3.300.000.

 

§ 7

 

Stk. 1. Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på fondens navn og anbringes i depot i Nordea A/S

 

Stk. 2. Fondens kontante beholdning, hvis størrelse skal afpasses bedst muligt efter det til enhver tid værende behov for likvide midler, skal så vidt muligt indestå på konti lydende på fondens navn i Nordea A/S

 

Anvendelse af fondens indtægter samt dækning af tab

 

§ 8

Stk. 1. Fondens overskud, som dette fremkommer efter fradrag af alle udgifter til fondens drift og administration, herunder honorar til fondsbestyrelsens medlemmer, revisionshonorarer m.v. og øvrige honorarer, og efter at alle efter fondsbestyrelsens skøn fornødne henlæggelser og overførsler til næste år er foretaget, anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til de oven for i § 4 angivne formål med respekt af de i nærværende paragraf angivne forskrifter.

 

Stk. 2. Til fondens grundkapital eller rådighedskapital henlægges et af bestyrelsen fastsat beløb, dog minimum 10 % af overskuddet. Af det resterende beløb kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, såfremt forholdene i øvrigt måtte tilsige dette, henlægges yderligere beløb til de kommende regnskabsår.

 

Stk. 3. Det herefter fremkomne beløb er til disposition for fondens bestyrelse til uddeling i henhold til fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifteren.

 

Stk. 4. Eventuelt tab skal først inddækkes ved anvendelse af fondens rådighedskapital. Måtte rådighedskapitalen ikke være tilstrækkelig her til, anvendes grundkapitalen til dækning af tab. Grundkapitalen kan ikke anvendes til uddeling, jvf. dog vedtægtens § 5 stk. 1.

 

 

 

Fondens bestyrelse

 

§ 9

 

Stk. 1. Fondens bestyrelse består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig selv ved valg, der gælder for 3 år ad gangen. Herved skal bestyrelsen sikre sig, at medlemmerne har fast bopæl på Bornholm og bruger Nordea A/S som hovedbankforbindelse. Bestyrelsen skal så vidt muligt være erhvervsmæssigt og geografisk alsidigt sammensat.

 

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger en valgturnus med henblik på at sikre kontinuiteten i sit arbejde.

 

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde med udgangen af det regnskabsår, hvor det pågældende medlem fylder 70 år.  Et bestyrelsesmedlem skal dog senest udtræde med udgangen af det regnskabsår, hvor det pågældende medlem har siddet i bestyrelsen i 12 år. Udtræden skal endvidere ske, hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1, eller gør sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen. Tilsvarende skal et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet, eller som har vist sig klart uegnet, udtræde af bestyrelsen

 

 

Bestyrelsens rettigheder og pligter

 

§ 10

 

Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

 

Stk. 2. Bestyrelsen afholder møder efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er - bortset fra de i § 15 og 16 omhandlede tilfælde - beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvor intet andet er bestemt i nærværende fundats, træffes alle beslutninger i bestyrelsen med simpel stemmeflerhed.

 

Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 

Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en forhandlingsprotokol, hvori alle beslutninger indføres, herunder alle beslutninger angående kapitalens anbringelse og anvendelse af fondens indtægter til fondens formål.

 

Stk. 6. For udøvelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem modtager hvert medlem et honorar, der årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fastsættes af bestyrelsen. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

 

 

 

Direktion

 

§ 11

 

Stk. 1. Fondens bestyrelse kan, såfremt den måtte finde dette hensigtsmæssigt, ansætte en direktør.

 

Stk. 2. Direktionen forestår i så fald den daglige ledelse af fondens virksomhed i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

 

Stk. 3. Direktøren antager den efter dennes skøn fornødne assistance til administration af fondens økonomiske forhold.

 

 

 

 

Tegningsregler

                                                                      

§ 12

 

Stk. 1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren, eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan give enkelte personer i eller uden for bestyrelsen fuldmagt til at tegne fonden i særlige anliggender.

 

 

 

Årsregnskab og revision

 

                                                                      

§ 13

 

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret

 

Stk. 2. Fondens årsregnskab opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.

 

§ 14

 

Stk. 1. Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

Stk. 2. Årsregnskabet skal revideres af en af fonden valgt statsautoriseret revisor.

 

 

Ændring af fundatsen

 

§ 15

 

Såfremt forandrede forhold gør ændringer i fundatsen nødvendige eller hensigtsmæssige, skal den samlede bestyrelse, efter enstemmig beslutning herom, kunne vedtage de således påkrævede eller ønskelige ændringer, som herefter indstilles til fondsmyndighedens godkendelse.

 

 

 

Fondens opløsning

 

§ 16

 

Stk. 1. Såfremt den situation skulle indtræde, at fondens formue måtte være gået fuldstændig tabt eller på grund af den økonomiske udvikling eller andre omstændigheder være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af fonden ikke længere kan anses for rimelig, kan fonden opløses efter enstemmig indstilling fra den samlede bestyrelse. Opløsning kræver fondsmyndighedens godkendelse.

 

Stk. 2. I tilfælde af fondens opløsning skal fondsformuen fordeles og anvendes i overensstemmelse med de i § 4 anførte formål alt efter bestyrelsens frie skøn.

 

Stk. 3. Fondsformuen kan aldrig gå tilbage til stifteren eller andre bidragsydere.

 

---------------------------------------------oo0oo-------------------------------

 

Vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 22. oktober 2018

 

 

------------------------------------------------                  -------------------------

                        Jens Åge Olsen                                                                                 Peter Stange Jensen

 

 

------------------------------------------------                   -----------------------

                         Poul Kofoed Hansen                                                                         Anna Sofie Poulsen

 

 

 

------------------------------------------------

                          Lene Kristine Frigaard

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

     

  Sparekassen Bornholm Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2019      tbt@sbfonden.dk