Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Anbefalinger for god fondsledelse:

Fonden følger Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse

 

Anbefaling

 

 

 

Fonden følger

Fonden forklarer

 

 

 

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Bestyrelsen ønsker synlighed og transparens om fondens virke.

På fondens hjemmeside oplyses hvert år listen over modtagere af tilskud med angivelse af navn og beløb.

Fondens formand kan udtale sig på fondens vegne. Direktøren kan udtale sig på fondens vegne efter aftale med formanden.  

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Bestyrelsen revurderer årligt fondens uddelingsstrategi og uddelingspolitik.

 

Uddelingsstrategi og – politik fremgår af fondens hjemmeside.

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Fondens formand indkalder, leder og organiserer fondens bestyrelsesmøder.

 

Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder årligt

 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Formanden varetager ikke driftsopgaver for fonden.

 

Den daglige drift varetages af fondens direktør.

 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Bestyrelsens kompetencer drøftes mindst 1 gang årligt på bestyrelsens evalueringsmøde

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Hvert medlem er på valg hvert 3. år ifølge en besluttet valgturnus.

 

Hvert år ved kalenderårets udgang afgår bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode udløber dette år.

 

Den siddende bestyrelse foretager indstilling af personer til såvel valg som genvalg af personer, der opfylder kravene i fundatsens § 9

 

Valg eller genvalg til bestyrelsen foretages af den siddende bestyrelse på årets sidste ordinære møde med virkning fra årsskiftet.

 

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af den samlede bestyrelse med afsæt i anbefalinger for god fondsledelse og efter bestyrelsens fastsatte kompetencekrav for fondens bestyrelsesmedlemmer.

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 

-den pågældendes navn og stilling,

-den pågældendes alder og køn,

-dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

-medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

-den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,

-hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

-om medlemmet anses for uafhængigt.

Oplyses i årsberetning og på fondens hjemmeside

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden ejer datterselskabet SparboFinans A/S.

Virksomhedens bestyrelse består af 3 medlemmer, hvoraf alene fondens formand repræsenterer fonden i bestyrelsen.

Fondens formand udpeges samtidig som bestyrelsesformand for selskabet.

 

 

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 

-er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

-inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

-inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

-er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

-har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

-er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

-er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

-er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Det tilstræbes, at samtlige medlemmer af bestyrelsen er uafhængige.

 

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Hvert medlem er på valg hvert 3. år ifølge en besluttet valgturnus.

Hvert år ved kalenderårets udgang afgår bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode udløber dette år.

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Ifølge fondens vedtægter skal bestyrelsesmedlemmer udtræde af bestyrelsen senest med udgangen af medlemmets fyldte 70. år.

I holdhold til bestyrelsens forretningsorden udtræder et medlem af bestyrelsen dog senest med udgangen af det regnskabsår, hvor vedkommende har siddet i fondens bestyrelse i 12 år.

 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Hvert år gennemføres evaluering af bestyrelsen og dens arbejde.

 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Hvert år gennemføres evaluering af direktørens arbejde.

 

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Bestyrelse modtager et fast årligt vederlag.

Fondens direktør medtager en fast årlig løn.

 

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Vederlag til bestyrelse og direktion offentliggøres i fondens årsrapport.

Årsrapporten offentliggøres på fondens hjemmeside.

 

 

 

     

  Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2019      tbt@sbfonden.dk